Kyselina šťaveľová 5kg

Kód: TRIX037
Neohodnotené
€37 €30,83 bez DPH
Skladom (1 ks)

Kyselina šťaveľová - je v boji proti Varroáze druhá najdôležitejšia organická kyselina.

Detailné informácie

Podrobný popis

Varroóza kyseliny šťaveľovej 5 kg
Názov: Kyselina šťaveľová

Synonymá: kyselina etándiová, hydratovaná kyselina šťaveľová (dihydrát)

Druh: Čistý bez akýchkoľvek prímesí

Čistota: Čistota min 99,5%

Vzorec: C2H2O4 x 2H2O

CAS č.: 6153-56-6

ES č.: 205-634-3

Indexové číslo: 607-006-00-8

Pásiky kyseliny šťaveľovej - ako vyrobiť
Na výrobu varroa pásikov potrebujeme 600 g kyseliny šťaveľovej a 1 kg rastlinného glycerínu. Glycerín treba zahriať na 60 stupňov Celzia a pridať kyselinu šťaveľovú. Dôkladne premiešame, kým sa obe zložky nespoja a nevznikne homogénna tekutina. Pásy papiera sa namočia do roztoku a potom sa zavesia na rámy.

 

Vo včelárstve sa používa na ničenie roztoča Varroa destructor (varroa).
H-vety:

H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + 312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302 + 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: