Kyselina octová 80% 1l

Kód: TRIX033
Neohodnotené
€8 €6,67 bez DPH
Skladom (>20 ks)

Kyselina octová sa používa predovšetkým v boji s vijačkou voštinovou, pomôcť však môže aj proti spóram prvoka nesema apis.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina octová sa používa predovšetkým v boji s vijačkou voštinovou, pomôcť však môže aj proti spóram prvoka nesema apis.

 

Názov: kyselina octová

Synonymá: kyselina etánová, kyselina metánkarboxylová, kyselina octová

Druh: Čistý

Čistota: čistý 80%

Vzorec: C2H4O2, CH3COOH

CAS č.: 64-19-7

EC No: 200-580-7

Indexové číslo: 607-002-00-6

Nebezpečenstvo
H-vety:

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303 + 361 + 353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P403 + 235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Skladujte na chladnom mieste.

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: