Kyselina mravčia 85% čistá, 5l

Kód: TRIX035
Neohodnotené
€30 €25 bez DPH
Dodanie 7-14 dní

Kyselina mravčia sa používala už od prvých rokov Varroázy ako liečivo.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina mravčia sa používala už od prvých rokov Varroázy ako liečivo. Výpary kyseliny mravčej v úli škodia ako roztočom na včelách, tak aj vývojovým štádiám roztočov v zaviečkovaných bunkách. Kyselina mravčia je jediným liečivom, ktorá zasiahne aj roztoče plodu. Žiadna „silná chémia“ tento účinok nemá.

Aplikácia je možná pomocou odparovačov. Na riedenie kyseliny na 60% je potrebné pridať do 1 litra kyseliny 0,33 l destilovanej vody.

Charakteristika kyseliny mravčej 85%:
Názov: Kyselina mravčia E236

Synonymá: kyselina metanová, E236, kyselina mravčia, kyselina metanová

Druh: Roztok 85 %

Vzorec: CH2O2

CAS č.: 64-18-6

EC No: 200-579-1

Indexové číslo: 607-001-00-0

Nebezpečenstvo
H-vety:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / výpary / aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303 + 361 + 353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: